Reglement - Helderse Darts Competitie

Ga naar de inhoud
 
Competitiereglement van de Helderse Darts Competitie 2020 - 2021
 

COMPETITIES

Artikel 1
1. In de periode tussen 1 september en 1 juli van het daarop volgende jaar organiseert de Helderse Darts Competitie (hierna te noemen de HDC) een competitie die per divisie is georganiseerd.
2. Wanneer de HDC andere competities organiseert dan de officiële competitie, dan zal hiervan mededeling worden gedaan in haar officiële mededeling organen.
3. De HDC deelt eveneens mede in hoeverre de regels van de niet-officiële competitie afwijken van die van de officiële competitie.

Artikel 2
1. De HDC organiseert de officiële competities voor haar deelnemers. De HDC kent hiervoor een of meerdere divisies.
2. Het  aantal teams per divisie wordt bepaald door het aantal inschrijvingen.
3. Elk team zal streven naar een zo hoog mogelijke klassering in de eindrangschikking.
4. Elk team is verplicht zich aan de promotie- en degradatieregeling van de HDC te  onderwerpen.
5. Een team dat weigert te promoveren, kan teruggezet worden naar de laagste divisie van de HDC, de HDC kan hierin anders beslissen, indien bepaalde omstandigheden daar toe leiden.
6. De deelnemers van een team dat uit de competitie wordt genomen, zullen individueel worden beoordeeld voor schorsing. De HDC zal hen hiervan in kennis stellen.
7. De HDC stelt het wedstrijdschema vast, verzamelt de uitslagen van de wedstrijden en maakt de eindrangschikking van elke divisie. Publicatie van een rangschikking dient regelmatig te geschieden. De bijgewerkte rangschikking zal per divisie bekend worden gesteld in de officiële mededelingsorganen van de HDC.

DEELNAME AAN DE OFFICIËLE COMPETITIE

Artikel 3
1. Deelname aan de officiële competitie is uitsluitend mogelijk voor teams van minimaal 4 (vier) geregistreerde spelers, Aan het maximaal aantal spelers per team zijn geen grenzen gesteld.
2. Uit hun midden wijzen de voor een team geregistreerde spelers een captain en reservecaptain aan. Deze worden geacht aan de uit de deelname van het team voortvloeiende verplichtingen te voldoen.
3. Indeling in het gewenste team geschiedt uitsluitend met toestemming van de captain van dat team.
4. Teamcaptains zijn verantwoordelijk voor de gedragingen van het team en de goede gang van zaken in hun speelgelegenheid.
5. Minimum leeftijd voor deelname is 12, echter van 12 tot en met 17 jaar is toestemming nodig van minimaal een van de wettelijke verzorgers en tijdens de wedstrijden dient een meerderjarige begeleider aanwezig te zijn.
6. Na sluiting van de inschrijving, kunnen er gedurende de eerste 2 maanden en de laatste 4 competitieweken geen spelers worden overgeschreven naar een ander team.

VOORWAARDEN VAN INSCHRIJVING

Artikel 4
1. Inschrijving voor een competitie kan slechts dan geschieden indien het inschrijfformulier volledig en correct is ingevuld en binnen de gestelde termijn door de HDC is ontvangen.
2. Indien een team niet voor de door de HDC vastgestelde uiterlijke betalingsdatum aan alle financiële verplichtingen jegens de HDC heeft voldaan, volgt uitsluiting van het team met al zijn deelnemers.
3. Naamswijziging van een team dient expliciet op het inschrijfformulier te worden vermeld.
4. De verstrekte gegevens op het inschrijfformulier zijn onveranderlijk gedurende het seizoen. Slechts met toestemming van de HDC kunnen wijzigingen ingevoerd worden.
5. Het team gaat de verplichting aan bij inschrijving zich aan de reglementen te houden en daar voor te tekenen zoals deze zijn omschreven in het deelnamereglement van de HDC.

 

TEAMS

Artikel 5

   
1. Elk team mag haar eigen naam kiezen. Deze naam mag niet discriminerend, politiek of religieus georiënteerd , provocerend of kwetsend zijn. Tevens mag deze naam geen onduidelijkheden te weeg brengen bij tegenstanders. De HDC is gerechtigd een naam te weigeren. Het desbetreffende team zal dan een andere, wel goedgekeurde naam, moeten opgeven.
2. Een speler kan slechts voor één team geregistreerd staan en mag niet voor een ander team uitkomen, uitzonderingen zie artikel 7
3. Een speler mag ten hoogste eenmaal per seizoen van team wisselen. De wijziging treedt pas in werking nadat de wijziging via de website kenbaar is gemaakt.
4. Een speler mag zich overschrijven naar een ander team, mits het team waarvoor hij uitkwam door deze handeling niet uit de competitie moet worden gehaald. Indien dit laatste wel het geval is en het desbetreffende lid blijft weigeren om voor zijn oorspronkelijke team uit te komen,dan zal deze speler voor de rest van het seizoen worden geschorst voor het verdere verloop van de competitie en voor alle andere activiteiten van de HDC. Reeds behaalde persoonlijke resultaten in alle HDC activiteiten komen te vervallen.
5. Een wijziging in de samenstelling van een team kan niet meer plaats vinden gedurende de laatste vier speelweken van de competitie, behoudens door de HDC te verlenen dispensatie.
6. Teamwisseling van een speler van een hogere naar een lagere divisie kan tijdens de competitie uitsluitend met goedkeuring van de HDC. Dit dient te geschieden door middel van een schriftelijk verzoek aan de HDC, onder vermelding van reden.
7. Indien de helft plus 1 ( een ) van de deelnemers van een team onder dezelfde of een andere naam in dezelfde of een andere speelgelegenheid wensen te spelen, behouden zij hun plaats in de divisie waarin zij speelden. Indien de overige deelnemers van het team zich opnieuw inschrijven worden zij geacht zich als een nieuw team in te schrijven.
8. De divisieplaatsing van een team dat zich terugtrekt of uit de competitie wordt gehaald komt te vervallen.
9. Een team dat zich als nieuw team inschrijft, start zijn competitie in de laagste divisie van de HDC. De HDC behoudt zich het recht voor om nieuwe of oude teams in een hogere of lagere divisie te plaatsen.

DISPENSATIESPELERS
Artikel 6
1. Een team dat niet met een volledig team kan spelen (minimaal 4 eigen spelers) mag in een wedstrijd gebruik maken van één dispensatiespeler, behalve als de wedstrijd een finale (beker of competitie) is.
2. Een dispensatiespeler is een speler die uitkomt voor een team waarvoor hij/zij niet ingeschreven staat.
3. Een te dispenseren speler moet lid zijn van de HDC , competitiegerechtigd zijn, maar mag niet in een hogere divisie ingedeeld zijn.
4. De te dispenseren speler mag tweemaal per seizoen voor hetzelfde team uitkomen.
5. Indien een team gebruik maakt van een dispensatiespeler dient op het wedstrijd formulier in de kolom "Disp." een "D" (dispensatiespeler) te worden vermeld.
6. Als een team verschijnt op een door de HDC georganiseerde officiële wedstrijd met vier voor dat team geregistreerde spelers, is het niet toegestaan een dispensatiespeler in dit team mee te laten spelen, mits die vierde speler niet is geblesseerd of geschorst.
7. Bij het in strijd handelen met de competitieregels zullen de punten behaald in partijen waaraan de dispensatiespeler heeft deelgenomen worden toegekend aan de tegenstander.
8. Een speler mag per speelavond slechts voor één team uitkomen.

ONGERECHTIGDE SPELERS

Artikel 7
1. Het team dat één of meerdere ongerechtigde spelers heeft opgesteld verliest de punten behaald door de betreffende speler.
2. Eventuele sancties die onder andere artikelnummers vallen kunnen ook worden uitgevoerd.

 
CONTROLE DEELNEMERS

Artikel 8
1. Elke speler dient tijdens officiële wedstrijden zijn geldige legimitatiebewijs te kunnen tonen.
2. Een speler is speelgerechtigd als hij/zij vermeld wordt in de rubriek teams en deelnemers, in alle andere gevallen dient de wedstrijdleiding gevraagd te worden.
3. De captain of diens vervanger is verantwoordelijk voor controle van de speelgerechtigdheid van de tegenstander. Dit dient te geschieden voor aanvang van de wedstrijd.
4. Controle van de speelgerechtigdheid en zijn/haar legimitatie kan geschieden door:
  A. het bestuur,  
  B. De door het bestuur daartoe aangewezen personen  
  C. De captains  
  D. Bij afwezigheid van de captain diens vervanger.

DATUM EN TIJD

Artikel 9
1. De competitieweek loopt van maandag tot en met de eerstvolgende donderdag.
2. Een wedstrijd vindt plaats binnen de competitieweek waarin zij is uitgeschreven.
3. Indien een team een vastgestelde wedstrijd wenst uit te stellen, dient dit 24 uur van tevoren aan de captain van de tegenstander en aan de wedstrijdleiding gemeld te worden. Eveneens dient een vervangende datum te worden vastgesteld door de betreffende teams, en worden gemeld bij de wedstrijdleiding. In geval van een noodsituatie, ongeluk, overlijden e.d. (moet aantoonbaar zijn) kan afgeweken worden van de 24 uurs melding. De wedstrijd kan worden ingehaald, maar dient binnen 4 speelweken worden ingehaald.
4. Het team dat van de tegenstander het verzoek krijgt een wedstrijd te verplaatsen, heeft de verplichting aan dit verzoek te voldoen.
5. Wanneer wordt toegestemd met een andere datum maar de wedstrijd wordt uiteindelijk niet gespeeld, verliest het team dat niet verschijnt, de wedstrijd.
6. De captain (of diens vervanger) van het team welke het initiatief tot uitstel heeft genomen moet de competitieleider binnen 24 uur na uitstel van de wedstrijd in kennis stellen en de nieuwe speeldatum doorgeven.
7. De laatste twee wedstrijden van de competitie mogen alleen uitgesteld worden in de betreffende speelweek in verband met eventuele competitievervalsing.
8. De aanvang van de competitiewedstrijd is tussen 19.00 uur en 20.00 uur. Indien een wedstrijd in de laagste divisie gespeeld wordt in een buurthuis is de uiterlijke aanvangstijd 19.30 uur.
9. Het desbetreffende wedstrijdbord moet voor aanvang van de wedstrijd voor inwerpen beschikbaar zijn. Het bezoekende team moet in de gelegenheid worden gesteld minimaal een kwartier op dit wedstrijdbord in te werpen.
10. De wedstrijd vindt plaats in de speelgelegenheid volgens het speelschema. Elk lid van het uitspelende team moet ongehinderd de wedstrijd kunnen spelen. Indien dit niet mogelijk is, moet uitgeweken worden naar een andere speellocatie welke door beide partijen akkoord wordt bevonden. Wanneer er geen overeenstemming wordt bereikt zal de HDC een neutrale locatie vaststellen. Indien voor een speler een lokaalverbod is ingesteld geldt deze regel voor die spelers niet. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk. Het niet spelen in deze locatie zal worden aangemerkt als zijnde niet op komen dagen.

AFWEZIGHEID

Artikel 10
1. Een team dat te laat komt, verliest die competitiewedstrijd, mits dit te laat komen, een geldige reden heeft, eventuele bezwaren door de tegenstander, dienen op het formulier te worden bevestigd, de wedstrijd dient evenwel doorgang te hebben, mits er op een door beide teams, aanvaard tijdstip kan worden geëindigd, is dit niet mogelijk zal de partij opnieuw vastgesteld dienen te worden door beide teams, in samenspraak met het bestuur van de HDC.
2. Een wedstrijd kan worden aangevangen met een onvolledig team. De ontbrekende speler(s) moet(en) echter tijdig aanwezig zijn om een wedstrijdverloop zonder onderbreking mogelijk te maken.
3. Een team kan de wedstrijd spelen met een minimum van 3 spelers, de partij(en) die de ontbrekende speler zou moeten spelen zijn verliespunten.
4. Een team dat niet verschijnt bij een vastgestelde wedstrijd, verliest de wedstrijd en de tegenstander ontvangt het maximale aantal te behalen partij punten en legspunten. De uitslag ziet er dan als volgt uit: 8-0 24-0, een team dat wel komt, maar de wedstrijd niet speelt verliest eveneens de wedstrijd.
5. Wanneer een team wel heeft afgebeld maar er kan geen nieuwe datum worden vastgesteld zal de HDC een datum vaststellen, het team dat niet verschijnt op die datum verliest de partij, kunnen beide teams niet, wordt de uitslag op 0-0 gezet.
6. Een team dat voor de tweede maal afwezig is bij competitie- en/of bekerwedstrijden, kan uit de competitie worden genomen, beoordeeld naar de reden.
7. Echter, alleen de spelers die schuld zijn aan de uitsluiting worden geschorst tot het einde van het seizoen.

DE COMPETITIE/BEKER WEDSTRIJDEN
Artikel 11
1. Een competitiewedstrijd bestaat uit een aantal partijen , te weten:
    A. Vier maal een single 501 best of 5.
    B. Vier maal koppel 501 best of 5.
    C. Teamspel 1001 best of 1 (alleen in geval van een 4-4 stand in de competitie; in de beker alleen als na twee wedstrijden de stand 8-8 is)
2. Voor de bekercompetitie geldt het spelsysteem van de reguliere competitie
3. Voor aanvang van een wedstrijd bepalen de captains de volgorde waarin de spelers de eerste 4 individuele partijen (singles) spelen. Dit doen zij onafhankelijk van elkaar. De volgorde zoals die is ingevuld op het wedstrijdformulier, is bindend.
 
4. Het bezoekende team begint de partijen 1, 3, 5, 7 en eventueel het teamspel. Het thuisspelende team begint de partijen 2, 4, 6, 8 . Bij iedere partij waarin best of 3 en/of 5 gespeeld wordt, begint de speler die zijn partij moet beginnen met de legs 1, 3 en/of 5. De tegenstander begint met de legs 2 en/of 4.
5. Bij het onderdeel koppels speelt een koppel van het thuisspelend team tegen een koppel van het bezoekende team.
6. Het uitspelende team mag na de eerste koppelwedstrijd beslissen of het koppel blijft staan. In dat geval speelt het huidige koppel tegen het andere koppel van het thuisspelende team. Indien het koppel niet blijft staan, speelt het andere koppel van het uitspelende team tegen het huidige koppel van het thuisspelende team.
7. Binnen de vier koppelwedstrijden mag één keer de samenstelling van een koppel worden gewijzigd.
8. Bij de partijen die met een open start worden begonnen, tellen direct alle gescoorde punten.
9. Bij de partijen die met een dubbele start worden begonnen, tellen de gescoorde punten nadat een dubbel is geworpen. Dit telt mee in de score.
10. Alle partijen die moeten eindigen met een dubbel, eindigen wanneer met het werpen van een dubbel precies nul is bereikt. Is het aantal gescoorde punten hoger of houdt men één punt over, dan blijft het aantal punten op het scorebord ongewijzigd.
11. Wanneer een speler een wedstrijd speelt dient zijn mobiele telefoon dusdanig te zijn ingesteld dat er geen geluiden uitkomen. dit wel gebeurt en de telefoon bevindt zich binnen een straal van 2 meter van de speelbaan, dan verliest de speler de desbetreffende partij, hiervan uitgezonderd is de competitieleider indien hij deelneemt aan een wedstrijd.
12. Tijdens het werpen van de darts is het voor de speler niet toegestaan rookgerei, al dan niet brandend, in de mond dan wel in de hand te hebben. De schrijver van de betreffende partij is het tevens verboden te roken, telefoneren, sms en of internetten, hier zal scherp naar worden gekeken.
13. Wanneer de HDC reden heeft om een wedstrijd op neutraal terrein te laten spelen is zij gerechtigd dit te doen. De HDC zal dan een neutrale locatie aanwijzen. De betrokken teams kunnen hiertegen niet in beroep gaan.
14. Een afvaardiging van de HDC moet altijd toegang hebben tot elke competitie dan wel bekerwedstrijd of officieel evenement van de HDC wanneer zij dat noodzakelijk acht. Wanneer de toegang wordt geweigerd zal deze wedstrijd(en) als niet gespeeld worden gezien en zal het weigerende team de wedstrijd verliezen.
15. De captains dienen ervoor te zorgen, dat er indien er in hun speelgelegenheid meerdere teams spelen, er in ieder geval links en rechts van de speelbaan een vrije speelbaan is, in geval er aan de eigen speelbaan een muur grenst is dat aan die zijde niet nodig.
16. Elke wedstrijd, bestaande uit tenminste 8 partijen, moeten geheel worden uitgespeeld, zoals beschreven in het reglement, te worden gespeeld. Indien hieraan niet wordt voldaan, verliest het team dat stopt, de wedstrijd met de maximale uitslag, (d.i. 8-0 24-0 voor competitie's, voor toernooien de op dat moment toegepaste puntensysteem). Deze regel geldt voor de reguliere competitie en de bekercompetitie en voor alle HDC toernooien indien dit daar van toepassing zou zijn. Er kan door de HDC wedstrijden worden aangewezen die afwijken van deze regel. Dit dient wel voor aanvang van de betreffende wedstrijd te zijn aangegeven.
17. Dartswedstrijden mogen niet in een rookruimte plaatsvinden. Als een speelgelegenheid alleen banen in een rookruimte heeft dient deze ruimte vanaf een uur voor tot een half uur na de wedstrijd (of tot het moment dat de gasten vertrokken zijn) rookvrij te zijn.

 
DE OFFICIËLE SPELSOORTEN

Artikel 12
1. Een 'leg' begint te allen tijde met de cijfers ...01 (101, 201, 301, 501, 701, 1001).
2. Bij elke leg zal meteen met de puntentelling begonnen worden (open start) en na aftrek van de geworpen punten kan het spel slechts beëindigd worden door het werpenvan een dubbel (een treffer in de buitenrand van het dartbord) of de zogenaamde dubbele bull (50). Wedstrijden waarbij wordt vermeld dat zij met een dubbel moeten beginnen, zijn uitgezonderd hiervan.
3. Een speler die meer punten werpt dan vereist is om een leg te beëindigen heeft een niet geldige worp. De voorafgaande score zal dan gehandhaafd blijven. Het gooien van eventuele overige darts wordt niet als sportief ervaren (het zogenaamde nagooien).
4. Het opschrijven van de score wordt uitgevoerd door een of meerdere scheidsrechters. Het thuisspelende team is verantwoordelijk voor het leveren van de scheidsrechter.
5. Tijdens het werpen blijft de scheidsrechter onbeweeglijk staan, hij /zij mag geen aanwijzingen geven.
6. Slechts op verzoek van de speler die aan de beurt is, mag de scheidsrechter het aantal punten mededelen dat gescoord is met een of meerdere darts, tevens mag op verzoek van de speler het overgebleven getal medegedeeld worden, echter niet de desbetreffende dubbel.
7. De score mag dan pas genoteerd worden nadat de speler zijn drie darts, of zoveel minder als nodig is om de leg te beëindigen, heeft geworpen.
8. De darts mogen pas uit het dartbord worden gehaald nadat de score is genoteerd.
9. Als de volgende speler zijn eerste dart heeft geworpen, is geen beroep meer mogelijk tegen de genoteerde score.
10. De score moet duidelijk zichtbaar vermeld worden op een daartoe bestemd scorebord. De opgeschreven score bestaat uit:
     A. het aantal punten dat per worp van drie of minder darts gescoord is.
     B. het aantal punten dat na elke worp van drie darts overblijft.
11. De scores moeten vanaf het begin tot aan het eind van de leg zichtbaar blijven. Is het scorebord te klein of het scoreverloop te lang, dan zal het bovenste gedeelte van de genoteerde scores verwijderd moeten worden om het scoreverloop voort te zettten. Een speler moet altijd het scoreverloop van de laatste 3 beurten kunnen terugzien.
12. Een gameshot gemeld door de scheidsrechter, schrijver of caller, is alleen geldig indien de geworpen darts de vereiste finish bereikt hebben.
13. Indien een gameshot verkeerd is gemeld door de scheidsrechter, schrijver of caller en door deze laatsten ongeldig is verklaard, heeft de speler het recht om de leg te voltooien. Dit zal gebeuren door met de eventuele resterende darts te trachten de vereiste worp af te maken.
14. Een leg kan worden beëindigd op vijftig, indien vijftig is vereist om de leg te beëindigen. De zogenaamde dubbele bull finish telt als vijftig finish.
15. In de dartsport is, bij partijen genoemd in artikel 12 lid 1, geen gelijkspel mogelijk. Een speler die als eerste het vereiste aantal punten werpt, wint de leg, set en/of wedstrijd.
16. Een dart die abusievelijk na het scoren van de vereiste dubbel geworpen wordt, zal niet meetellen.

MATERIELE BEPALINGEN
Artikel 13
Het dartbord moet voldoen aan een aantal eisen.
1. Slechts zgn. Bristle-borden mogen worden gebruikt.
2. Het bord dient het 1 -t/m-20-patroon te bevatten.
3. De smalle buitenring (rood/groen) scoort dubbel de aangegeven waarde per segment.
4. De smalle binnenring (rood/groen) scoort driemaal (triple) de aangegeven waarde per segment.
5. De buitenring van de buil in het midden van het bord, scoort vijfentwintig punten.
6. De binnenring van de bull scoort vijftig punten
7. De bedrading van het bord dient zodanig gemonteerd te zijn, dat zij vlak op het bord ligt.
8. Het dartbord dient zodanig gemonteerd te zijn, dat de hoogte van de bull vanaf de vloer bij gelijke hoogte van de werpplaats verticaal gemeten 1,73 m bedraagt.
9. Het dartbord moet zodanig gemonteerd zijn, dat het 20-segment, dat zwart gekleurd dient te zijn, zich exact aan de bovenkant van het bord bevindt. Het bord dient zodanig gemonteerd te zijn, dat het loodrecht hangt.
10. Het bord dient zodanig gemonteerd te zijn, dat het tijdens het werpen geen enkele beweging maakt.
11. De bedrading van het bord mag niet reflecterend zijn.
12. Raised oches', werplijnen en dartmatten moeten voldoen aan een aantal eisen.
   A. Tijdens competitiewedstrijden zijn raised oches verplicht.
  B. Een raised oche is minimaal 27 mm en maximaal 100 mm hoog. De minimale lengte bedraagt 760 mm. Een raised oche dient zodanig gemonteerd te zijn ten opzichte van het dartbord, dat de afstand vanaf de achterzijde van de oche tot aan het dartbord 237 cm bedraagt.De diagonaal vanaf de achterzijde van de oche tot aan de bull is dan 293.4 cm lang.
  C. Tijdens het werpen van de darts mag niet op of over de raised oche worden gestapt. Een naar links of rechts stappende speler mag slechts gooien vanachter een lijn die de achterzijde van de oche imaginair verlengt.
   D. Een speler die een fout maakt ten opzichte van de afstand / werpplaats zal door de schrijver gewaarschuwd worden. Bij herhaling is de schrijver gerechtigd de totale beurt ongeldig te verklaren. Bij verdere herhaling zal de leg respectievelijk de partij worden toegewezen aan de tegenstander.
  E. Het scorebord dient op gelijke hoogte met en direct naast het dartbord gemonteerd te zijn. Het dient zodanig opgehangen te worden, dat een speler ongehinderd door de scheidsrechter het scorebord kan overzien.Het schrijfvlak van het scorebord dient wit te zijn. Een elektronisch scorebord is toegestaan, mits de gescoorde punten en te scoren punten van de laatstevijf beurten permanent zichtbaar zijn.
  F. Het dartbord moet voorzien zijn van een goede verlichting die geleverd moet worden door minimaal twee spotlights. Deze verlichting moet aan de waarden uit onderstaande tabel voldoen. De spotlights moeten aan weerszijde van de hartlijn van het bord worden aangebracht op een gelijke afstand hiervan.
   G. De verlichting mag in geen geval een hinderlijke schaduw en/of halfschaduw veroorzaken.
 H. Speelgelegenheden zijn gelegenheden waar HDC darts- teams hun wedstrijden spelen. Speelgelegenheden zijn gelegenheden waar HDC zijn rankingtoernooien speelt. Speelgelegenheden dienen tijdens HDC wedstrijden en HDC toernooien drugs vrij te zijn d.w.z. spelers en andere aanwezigen zullen geen drugs gebruiken ( verantwoording captains). Speelgelegenheden zullen bij inschrijving en voor aanvang van de competitie worden getoetst.

DARTS

Artikel 14
1. Alle soorten darts mogen worden gebruikt, voor zover hun lengte niet meer is dan 30,5 centimeter en hun gewicht niet groter is dan 50 gram.
2. De darts moeten voorzien zijn van een metalen punt.

WEDSTRIJDFORMULIEREN

Artikel 15
1. Alleen door de HDC uit te geven wedstrijdformulieren zijn geldig.
2. Beide captains moeten voor aanvang van een wedstrijd alle benodigde gegevens op het wedstrijdformulier invullen.
3. Na afloop van een wedstrijd wordt de uitslag op beide wedstrijdformulieren genoteerd. Deze worden ondertekend door beide captains.
4. De scheidsrechter, indien aanwezig, dient eveneens zijn handtekening op beide wedstrijdformulieren te zetten.
5. Beide wedstrijdformulieren dienen uiterlijk op de vrijdag volgende op het einde van de betreffende speelweek bij de door het bestuur aangewezen functionaris aanwezig te zijn, dit kan per whatsapp of email.
6. Het niet, niet juist of onvolledig invullen van het wedstrijdformulier heeft als gevolg dat de wedstrijdpunten van het team welke het formulier niet, niet juist of onvolledig heeft ingevuld vervallen worden verklaard.
7. Indien een wedstrijdformulier niet op de in lid 5 genoemde deadline bij de functionaris aanwezig is kunnen er al naar gelang de gebeurtenis, partijpunten in mindering worden gebracht op de totaalstand van het desbetreffende team.
8. Op het wedstrijdformulier mogen op- en aanmerkingen van ter zake doende aard vermeld worden. Dit kunnen ondermeer zijn: 180, hoogste finish en aantal darts.
9. Via het wedstrijdformulier kunnen geen klachten worden ingediend. Alleen bij het staken van een wedstrijd wordt dit op het formulier vermeld. Klachten en verklaringen omtrent stakingen moeten separaat, schriftelijk via het secretariaat, bij het bestuur worden ingediend.

 
KAMPIOENSCHAP

Artikel 16
1. Het team dat in zijn divisie het hoogst aantal wedstrijdpunten in de officiële competitie heeft behaald, is kampioen van die divisie. De indeling van de wedstrijdpunten is als volgt:
A. Regulier winst: 3 wedstrijdpunten.
B. Winst op teamspel: 2 wedstrijdpunten.
C. Verlies op teamspel: 1 wedstrijdpunt.
D. Regulier verlies: 0 wedstrijdpunten.
2. Indien in een divisie twee of meer teams, nog steeds hetzelfde aantal wedstrijdpunten hebben zullen de volgende criteria worden gehanteerd in onderstaande volgorde:
  A. Het saldo (voor minus tegen) in partijpunten.
  B. het saldo (voor minus tegen) van de legs.
  C. als er daarna nog een gelijke stand is, volgt er een beslissingswedstrijd tot 5 punten, deze wedstrijd zal in het aangewezen HDC lokaal gespeeld worden.
3. Het team dat kampioen wordt zal, indien een divisie uit meerdere subdivisies bestaat, op een door de HDC aan te wijzen plaats en datum om het algeheel kampioenschap van die divisie spelen.

KLACHTENPROCEDURE

Artikel 17
1. Elke klacht, van welke aard dan ook, dient schriftelijk bij de HDC te worden ingediend.
2. De HDC zal de klacht op de eerstvolgende vergadering, of zoveel eerder als de HDC nodig acht, behandelen en betrokkene onverwijld, doch uiterlijk 7 dagen na de vergadering, van de beslissing op de hoogte brengen.
3. De HDC zal, indien nodig elke partij, genoemd in de klacht, bij haar onderzoek betrekken.
4. Elk van de betrokken partijen heeft het recht om tegen de beslissing van het de HDC in beroep te gaan.
5. De maximale termijn waarbinnen een bezwaarschrift kan worden ingediend naar aanleiding van een HDC beslissing is 7 dagen.
6. De maximale termijn waarin een bezwaarschrift kan worden ingediend naar aanleiding van een wedstrijd is 7 dagen. Hierna is geen bezwaarschrift meer mogelijk.
7. 7 dagen na het publiceren van de einduitslag zijn geen bezwaarschriften meer mogelijk.

SANCTIES

Artikel 18
1. De deelnemers die geschorst zijn:
  A. kunnen niet invallen bij een ander team tijdens het seizoen waarin zij uit de competitie zijn gehaald.
  B. kunnen zich niet laten overschrijven naar een ander team tijdens het seizoen waar zij uit de competitie zijn gehaald.
  C. kunnen geen rankingpunten behalen tijdens toernooien georganiseerd door de HDC tijdens het seizoen waarin zij uit de competitie zijn gehaald. Reeds behaalde rankingpunten               
       worden vervallen verklaard.
  D. hebben het recht om tegen de schorsing in beroep te gaan bij de HDC. Dit dient schriftelijk binnen een termijn van twee weken na  ingangsdatum van de schorsing te gebeuren.
 
Artikel 19
1. Een team dat zich na een waarschuwing wegens overtreding van de reglementen, wederom schuldig maakt aan enige overtreding van deze reglementen, kan worden geschorst, dan wel worden verwijderd uit de competitie waaraan zij deelneemt.

SLOTBEPALING
Artikel 20
1. In alle gevallen waarin de artikelen van dit reglement niet voorzien, beslist de HDC.
2. Als de regels zoals beschreven , in bepaalde gevallen niet of niet meer redelijk zijn of fouten bevatten,  kan het bestuur van de HDC hiervan afwijken en een anders luidende beslissing nemen.
3. Competitiedeelnemers kunnen een afschrift verkrijgen van een van de in dit reglement genoemde stukken. Dit zal na een schriftelijk verzoek en na het voldoen van de kopieer- en portokosten worden toegezonden.

 
Terug naar de inhoud